Translated from CatholicAnswers with their permission. Original article published on 12/05/2021 (accessed) by Karlo Broussard with the original title: Intent to Conceive Not NecessaryFråga:

Har den katolska kyrkan någonsin lärt ut att sex endast ska utövas för att få barn?

Svar:

Det har alltid varit en del av kyrkans lära att fortplantning och uppfostran av barn är det primära syftet med sex, medan den förenande aspekten är ett sekundärt syfte i den mån den förutsätter fortplantning. Men detta innebär inte att paret alltid måste ha det primära ändamålet i åtanke, så länge de inte motarbetar naturens syften.

Kyrkan lär att den sexuella akten i sig alltid måste ha sin inneboende ordning mot att generera barn. Detta innebär att paret aldrig kan göra något som avsiktligt motverkar det fortplantningsmässiga syftet med sex, eftersom fortplantning är vad sex är till för. Att göra det skulle vara att bryta mot den mänskliga naturen och därmed mot Guds vilja. Påven Paul VI säger:

Kyrkan, som uppmanar människorna att iaktta naturlagens föreskrifter, som den tolkar genom sin ständiga lära, lär dock att varje äktenskaplig handling med nödvändighet måste behålla sitt inneboende förhållande till fortplantningen av mänskligt liv (Humanae Vitae 11).

Om ett par har goda skäl att inte få barn vid en viss tidpunkt och de önskar uttrycka sin kärlek genom samlag, kan de göra det under kvinnans infertila perioder. Detta kallas naturlig familjeplanering (NFP).

NFP strider inte mot naturen eftersom det inte på något sätt motverkar naturens plan för sex. Det är naturens verk att kvinnan inte blir gravid under denna period. Och eftersom samlag under infertila perioder är i överensstämmelse med naturens design för sex, är det i överensstämmelse med Guds vilja, för Guds vilja uttrycks i naturens ordning. Påven Pius XI lärde ut detta 1930 i Casti Connubi (59).

Så även om ett par inte behöver ha för avsikt att få ett barn i varje sexuell handling, får de aldrig aktivt hindra den sexuella handlingen från att vara ordnad i riktning mot att producera ett barn.