Translated from CatholicAnswers with their permission. Original article published on 12/05/2021 (accessed) by CA Staff with the original title: Does the Catechism Encourage Private Interpretation of the Bible?Fråga:

Enligt Katolska kyrkans katekes det är framför allt “det teologiska studiet som fördjupar insikten i den uppenbarade sanningen” och “genom den inre förståelse som de troende uppvisar när det gäller andliga ting” (KKK 94). Jag trodde att läroämbetet var den autentiska tolkaren av Skriften och att privat tolkning var tabu.

Svar:

Det finns ingen konflikt mellan å ena sidan exegeternas, de lärdas och de troendes arbete med att utforska Skriftens innebörd och å andra sidan läroämbetets arbete med att på ett autentiskt sätt definiera Skriftens innebörd.

Exegeter och troende får inte ställa sitt privata omdöme mot kyrkans uppfattning eller betrakta sina metoder som de slutgiltiga skiljedomarna om vad Skriften kan eller inte kan betyda (detta är vad som menas med “privat tolkning”). Men det betyder inte att vanliga katoliker och skriftforskare inte kan använda sitt intellekt för att undersöka Skriftens innebörd.

Skriften är faktiskt så rik att även när ett visst avsnitt auktoritativt har kopplats samman med en viss doktrin, så tar det inte bort det avsnittet från den vetenskapliga eller andliga undersökningens område. Vi kan tolka och utforska Skriften, bara inte på ett sätt som motsäger det som har definierats om den.