Translated from CatholicAnswers with their permission. Original article published on 18/05/2021 (accessed) by Jim Blackburn with the original title: Why does the Church recognize Protestant baptism if Protestantism has no valid priesthood?Fråga

Som jag förstår det har protestanter inget giltigt prästadöme, och endast präster kan döpa om det inte föreligger dödsrisk. Varför erkänner då den katolska kyrkan protestantiskt dop?

Svar

Eftersom dopet är nödvändigt för frälsning och Gud vill att alla ska bli frälsta, erkänner kyrkan alla giltiga dop, även om de är Protestanter. I Katolska kyrkans katekes står det:

Biskopen och prästen – och i den latinska kyrkan även diakonen – är ordinarie dopförrättare. I nödfall kan var och en, även om vederbörande inte är döpt, men har den avsikt som krävs, förrätta dop, varvid han eller hon använder sig av den trinitariska dopformeln. Den avsikt det här är fråga om är att vilja göra det kyrkan gör när hon döper. Grunden till denna möjlighet ser kyrkan i Guds allomfattande frälsningsvilja och i dopets nödvändighet för frälsningen. (KKK 1256)

När man överväger giltigheten av icke-katolska dop, instruerar Directory for the Application of Principles and Norms on Ecumenism (Föreskrifter för tillämpningen av principer och normer för ekumenism):

Dopet genom nedsänkning eller genom att gjuta, tillsammans med den trinitariska formeln, är i sig självt giltigt. Om ritualer, liturgiska böcker eller etablerade sedvänjor i en kyrka eller ett kyrkligt samfund föreskriver något av dessa dopformer, ska sakramentet därför betraktas som giltigt, såvida det inte finns allvarliga skäl att tvivla på att prästen har iakttagit det egna samfundets eller den egna kyrkans bestämmelser. (DE 95.a, översättning från engelska)