Translated from CatholicAnswers with their permission. Original article published on 18/05/2021 (accessed) by CA Staff with the original title: Why Can’t a Priest Ever Marry?Fråga:

Varför får en präst aldrig gifta sig?

Svar

I de östliga riterna i kyrkan är det vanligt att gifta män prästvigs. I den latinska riten finns det dessutom ett fåtal gifta män, konverterade präster från andra trosriktningar, som prästvigs till katolska prästerskap. Detta är dock inte vanligt. Slutligen gifter sig varken i den latinska riten eller i de östliga riterna präster (eller diakoner) efter att de har blivit vigda, utom under extraordinära omständigheter.

Skälen till att präster i latinsk rit inte kan gifta sig är både teologiska och kanoniska.

Teologiskt kan det påpekas att prästerna tjänar i Kristi ställe och att deras tjänst därför särskilt konfigurerar dem till Kristus. Som framgår av Skriften var Kristus inte gift (utom i mystisk mening, med kyrkan). Genom att förbli celibatära och ägna sig åt kyrkans tjänst, är prästerna en närmare förebild för Kristus, och de är mer anpassade och konsekrerade till honom.

Som Kristus själv klargör kommer ingen av oss att vara gift i himlen (Mt 22:23-30). Genom att förbli ogifta i detta liv är prästerna närmare konfigurerade till det slutliga, eskatologiska tillstånd som kommer att vara allas vårt.

Paulus klargör att om man är singel kan man ägna sin uppmärksamhet odelat åt att tjäna Herren (1 Kor 7:32-35). Han rekommenderar celibat för alla (1 Kor 7:7), men särskilt för präster, som han i egenskap av Kristi soldater uppmanar att

“Ingen soldat trasslar in sig i civila angelägenheter.” (2 Tm 2:3-4).

Kanoniskt sett får präster inte gifta sig av flera skäl. För det första avger präster som tillhör religiösa ordnar löften om celibat. För det andra ger stiftspräster, även om de inte avger någon ordenslöfte, ett löfte om celibat.

För det tredje har kyrkan fastställt hinder som blockerar giltigheten av äktenskap som försöks av personer som har blivit ordinerade. I kanon 1087 står det: “Personer som är i heliga ordnar gör ogiltiga äktenskapsförsök.”

Detta hinder kvarstår så länge prästen inte har befriats från det, även om han skulle försöka ingå ett borgerligt äktenskap, även om han lämnade kyrkan och anslöt sig till en icke-katolsk sekt, och även om han helt och hållet avföll från den kristna tron. Han kan inte gifta sig giltigt efter prästvigningen om han inte får en dispens från den heliga stolen (CIC 1078 §2, 1).